2018-07-17
Open
#1 "TDD 실천법과 도구" 책 전체를 PDF 공개합니다. star
2018-07-17 Open
Tasks

2010년 6월에 출간되었던 "TDD 실천법과 도구" 책 전체를 PDF로 공개합니다.

책소개: 카지노사이트

임실출장맛사지☼24시출장샵↸임실쥬니공주 안마방[임실구리 마사지]┲[임실부산 사상 출장]☂임실국 노ρ임실서울대입구 마사지╣임실제주도 안마방♪임실아스카 키라라 마사지⇢임실일산 안마방

5년 계약기간이 끝났을때 갱신을 하지 않았고 출판사에 절판을 요청했습니다. 그러자 조금씩 팔리는데 왜 절판하냐, 차라리 2판을 내면 어떻겠느냐라는 제안이 있었지만 그냥 절판을 원하다고 했습니다.

2년전인 2016년 이맘때쯤 절판요청이후 1년이 지나서야 최종 절판이 되었다고 출판사로부터 연락을 받았었죠.

절판 요청 이유는 이랬습니다.

그로부터 다시 2년이 지났습니다.

간간히 관련해서 메일을 받았고 절판후에는 책을 구할 수 있냐는 문의를 드물게 받곤 했었습니다.
비록 기술 책으로서의 그 가치에 의구심이 있어 절판했지만 일부에게는 어떤 의미로 도움이 될 수 있을까 싶어 출판사에 메일을 보내 다시 한 번 양해를 구하고 책 전체를 공개하기로 했습니다.

여유가 된다면 각 장 별로 바뀐 생각이나 추가 코멘트를 조금씩 붙여서 올려볼까 합니다.

임실출장맛사지▧ 24시출장샵▫임실쥬니공주 안마방[임실손가락 마사지]♠[임실안마방 역립]➛임실마사지 수면실╀임실동남아 마사지☝임실마사지 도구↽임실서울역 마사지μ임실안마방 터치

정읍안마방 사귄

두 줄의 저자 서문에는 제 마음이 담겨 있었습니다.

그래서 길게 쓰지 않고 그저 한 자라도 더 읽어주었으면 했습니다.

그리고 무려 25분의 베타 리더가 참여해 주셨습니다.

네 그렇습니다. 이 책은 제 책이라고 할 수 없는 책입니다. 주변의 동료와 책안의 스승과 리더로 참여해 주신분들이 썼고 저는 보고 느낀걸 타이핑을 했다고 보는 편이 더 맞는 책입니다.

임실출장맛사지↪예약◦임실쥬니공주 안마방[임실명동 마사지]♦[임실카톡 출장 만남]─임실모텔 다방 가격✕임실마사지 추천┬임실야탑 안마방☈임실다낭 에덴 마사지░임실유흥인 토렌트

1장 예고)


임실출장맛사지•24시출장샵☆임실쥬니공주 안마방[임실일본 마사지]W[임실검단 안마방]◐임실탄트라 마사지♦임실천안 안마╂임실천안 출장마사지╩임실홍콩 안마방◢임실김포 안마방

이 책의 편집은 무려..

임실출장맛사지ェ예약금없는출장샵﹃임실쥬니공주 안마방[임실사상 안마방]◐[임실마사지 야설]㍿임실안마방 강남⇖임실발산역 안마방⚘임실여인숙 가격▣임실부천 만남►임실아로마 마사지

조연희 편집자님은 어렸지만 최고였죠.

임실출장맛사지▄24시출장샵➸임실쥬니공주 안마방[임실마사지 강간]┙[임실안마방 썰만화]★임실안마방 수위ヨ임실마사지 홈런⊥임실서울 출장♦임실주안 모텔 추천♧임실구월동 마사지

사실 처음엔 농담을 정말 많이 넣었는데 거의 다 잘렸습니다. 개인적으로는 아쉽습니다만 생각해보면 보통 제가 농담을 하면 대개 저만 좋아했고 전체적으로 설문이나 평가가 안좋았었기 때문에 (...) 조연희 편집자님이 요령있게 잘 잘랐다고 생각은 하고 있습니다.

임실출장맛사지부산출장안마경산화곡 마사지임실산본 마사지 후기임실야동 안마방♣임실출장 선입금►[bracketl13]임실안산 고잔동 마사지[bracketr13]임실마누라 마사지╀임실안마방 노출⇥임실고양 마사지╕임실군대 안마방エ임실y존 마사지W임실코 마사지 효과☀[bracketl14]임실오피스텔 마사지[bracketr14]임실다낭 에덴 마사지↪임실사북 마사지θ임실성인 에이미♥임실발마사지⇂24시출장샵안양대전 출장안마부산삼성역 마사지임실스즈 하라 에미리 마사지임실충주 마사지⇪임실양곡 안마방→[bracketl15]임실방이동 안마방[bracketr15]임실부산 모텔 아가씨♗임실세종시 안마방➵임실여친 마사지┤임실마사지 1인샵┓천안출장샵
Issue Sharer
Comment 5

  • Markdown help
  • Header
  • Text Style
  • Link
  • List
  • Checklist
  • Image
  • Blockquote
  • Code
  • Table
  • Short Link
  • Markdown Input임실독산동 마사지╘임실삼성역 마사지█﹛임실안마방 텀블러﹜임실전주 안마방┰임실오피✒임실탄트라 마사지☵임실정지훈 안마방┱함안대전 황궁 마사지
  • 평창화성시 안마방
  • 임실출장맛사지
  Markdown Output
  # This is an H1
  ## This is an H2
  ### This is an H3
  
  # This is an H1 ## This is an H2 ### This is an H3
 • Markdown Input
  Markdown Output
  *This is an italic*
  **This is an bold**
  ~~This is an strike~~
  
  *This is an italic* **This is an bold** ~~This is an strike~~
 • Markdown Input
  Markdown Output
  - Red
    1. White
    2. Blue
  - Green.
  온라인카지노임실안마방 의자임실상대보호구역♬임실아로마 마사지 후기➨[bracketl17]임실필승 안마방[bracketr17]임실안마방 한번싸면✌임실안마방 오피♪ 임실가락동 마사지✙임실안마방 시스템╃임실에로틱 마사지임실고양이 안마방
  - Red 1. White 2. Blue - Green
 • Markdown Input
  Markdown Output
  - [ ] Todos
    - [x] To do A
    - [ ] To do B
    - [ ] To do C
            
  • Todos
   • To do A
   • To do B
   • To do C
 • Markdown Input
  Markdown Output
  ![title](https://repo.yona.io/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
  
  ![title](/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
 • Markdown Input
  Markdown Output
  > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  >
  > Aenean commodo ligula eget dolor.
  
  > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. > > Aenean commodo ligula eget dolor.
 • Markdown Input
  Markdown Output
  `function test() {console.log("hello world");}`
  
  ```javascript
  function test() {
   console.log("hello world");
  }
  ```
  
  `function test() {console.log("hello world");}` ```javascript function test() { console.log("hello world"); } ```
 • Markdown Input
  Markdown Output
  | Default   | Align center | Align right |
  | ------------ | :----------: | ------: |
  | Carrot    | Red     | 1,000  |
  | Banana    | Yellow    | 32,000 |
  
  | Default | Align center | Align right | | ------------ | :----------: | ------: | | Carrot | Red | 1,000 | | Banana | Yellow | 32,000 | Also, you can copy & paste table from excel sheet
Drag & Drop files here to upload.
Tasks

기대되네요 ^^ 미리 감사합니다.

Reply
  • Markdown help
  • Header
  • Text Style
  • Link
  • List
  • Checklist
  • Image
  • Blockquote
  • Code
  • Table
  • Short Link
  • Markdown Input
   Markdown Output
   # This is an H1
   ## This is an H2
   ### This is an H3
   
   # This is an H1 ## This is an H2 ### This is an H3
  • Markdown Input
   Markdown Output
   *This is an italic*
   **This is an bold**
   ~~This is an strike~~
   
   *This is an italic* **This is an bold** ~~This is an strike~~
  • Markdown Input
   Markdown Output
   - Red
     1. White
     2. Blue
   - Green.
   
   - Red 1. White 2. Blue - Green
  • Markdown Input
   Markdown Output
   - [ ] Todos
     - [x] To do A
     - [ ] To do B
     - [ ] To do C
             
   • Todos
    • To do A
    • To do B임실엉덩이 마사지임실예약금 없는 출장 샵임실국산 마사지임실아로마 마사지임실출장맛사지임실마사지 섹스→임실양평 안마방♔‹임실서혜부 마사지›임실주안 모텔 추천➦임실섹스 마사지✔임실조건┆임실노포 안마방♂광주출장안마예약제주도허리통증 마사지24시출장샵카지노사이트태안춘천 안마방임실강남구청 안마방◐임실역곡 마사지☜﹛임실조건 만남 카페﹜임실화곡 마사지✿임실파타야 마사지ο임실마사지 19☢임실안마방 아다┯임실출장맛사지임실상록수 안마방임실안마방 후장임실마닐라 마사지♐임실전립선 마사지 tumblr☻{임실마사지 크림}임실콜걸⇚임실마사지 19♪임실성신여대 마사지◥임실마사지방♡예약임실출장맛사지카지노사이트임실중국식 마사지임실출장맛사지
    • To do C
  • Markdown Input
   Markdown Output
   ![title](https://repo.yona.io/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
   
   ![title](/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
  • Markdown Input
   Markdown Output
   > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
   >
   > Aenean commodo ligula eget dolor.
   
   > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. > > Aenean commodo ligula eget dolor.
  • Markdown Input
   Markdown Output
   `function test() {console.log("hello world");}`
   
   ```javascript
   function test() {
    console.log("hello world");
   }
   ```
   
   `function test() {console.log("hello world");}` ```javascript function test() { console.log("hello world"); } ```
  • Markdown Input
   Markdown Output
   | Default   | Align center | Align right |
   | ------------ | :----------: | ------: |
   | Carrot    | Red     | 1,000  |
   | Banana    | Yellow    | 32,000 |
   
   | Default | Align center | Align right | | ------------ | :----------: | ------: | | Carrot | Red | 1,000 | | Banana | Yellow | 32,000 | Also, you can copy & paste table from excel sheet
  Drag & Drop files here to upload.
 • 대전출장샵
 • 임실평택 여관☠임실동래 마사지×[bracketl16]임실서귀포 안마방[bracketr16]임실중국 마사지 종류⇪임실대구 안마방 후기▫임실출장연애인급┹임실안마방 한번싸면─
 • 임실출장맛사지

  안녕하세요! 이 페이지에서만 1장 링크가 잘못 연결되어있습니다.
  공개도 코멘트 업데이트도 감사합니다!!

  Reply

  그렇네요! 수정했습니다! 알려주셔서 고맙습니다!

  - 전라북도마사지 물 2018-07-20
  • Markdown help
  • Header
  • Text Style
  • Link
  • List
  • Checklist
  • Image
  • Blockquote
  • Code예약금없는출장샵
  • 임실발산역 안마방◄임실video fc2 마사지┬[bracketl18]임실한국 마사지 야동[bracketr18]임실일베 모텔θ임실연산동 안마방♩임실마사지 사진◘임실불광 여관╯
  • 임실정자역 안마방✐임실안마방 사귄カ[임실안마방 20대]임실video fc2 마사지♛임실천안 출장→임실태국 출장 마사지的임실가평 안마방◎
  • Table
  • Short Link
  • Markdown Input
   Markdown Output
   # This is an H1
   ## This is an H2
   ### This is an H3
   
   # This is an H1 ## This is an H2 ### This is an H3
  • Markdown Input
   Markdown Output
   *This is an italic*
   **This is an bold**
   ~~This is an strike~~
   
   *This is an italic* **This is an bold** ~~This is an strike~~
  • Markdown Input
   Markdown Output
   - Red
     1. White
     2. Blue
   - Green.
   
   - Red 1. White 2. Blue - Green
  • Markdown Input
   Markdown Output
   - [ ] Todos
     - [x] To do A
     - [ ] To do B
     - [ ] To do C
             
  • Markdown Input
   Markdown Output
   ![title](https://repo.yona.io/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
   
   ![title](/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
  • 출장부르는법예약금없는출장샵gogotown.xyz임실출장맛사지
  • 강진전완근 마사지
  • 임실엘림 마사지◇임실일본야동 마사지☾‹임실마사지 성추행›임실울산 삼산동 출장⊙임실안마방 알바▨임실출장마사지♧임실강남 마사지╯임실출장맛사지
  • Markdown Input
  • 카지노사이트
  • 예약
  • 임실출장맛사지
  Markdown Output
  `function test() {console.log("hello world");}`
  
  ```javascript
  function test() {
   console.log("hello world");
  }
  ```
  
  `function test() {console.log("hello world");}` ```javascript function test() { console.log("hello world"); } ```
 • Markdown Input
  Markdown Output
  | Default   | Align center | Align right |
  | ------------ | :----------: | ------: |
  | Carrot    | Red     | 1,000  |
  | Banana    | Yellow    | 32,000 |
  
  | Default | Align center | Align right | | ------------ | :----------: | ------: | | Carrot | Red | 1,000 | | Banana | Yellow | 32,000 | Also, you can copy & paste table from excel sheet
 • Drag & Drop files here to upload.
  Tasks

  좋은책 감사합니다! 잘읽고있어요. 여담이지만, 농담이 많이 잘린것이 아쉽네요ㅎㅎ

  Reply

  댓글 고맙습니다! 새 해 복 많이 받으세요!

  - 포항출장안마 함평광명 안마방
  Add a comment
 • 임실필고
 • 임실안마방 휴게텔
 • 평택안마방 초이스.mp4
 • 임실상남동 안마방
 • jnice09-ipp30-wq-zq-0415